Algemene Voorwaarden

 • Toepassingsgebied
 • Algemeen
 • Herroepingsrecht
 • Levering
 • Leveringstermijnen
 • Prijzen
 • Betaling
 • Aansprakelijkheid
 • Klachten
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 • Garantie
 • Overmacht
 • Gedragscode BeCommerce
 • Preventie Namaak

ToepassingsgebiedDeze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop vinquotidien. Algemeen

Deze website behoort toe aan :
VinQuotidien BVA
Ondernemingsnummer 0745.937.522VinQuotidien heeft als hoofdaciviteit de verkoop van wijnen .

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Vinquotidien kan de bepalingen van huidge algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op Vinquotidien.com. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op Vinquotidien.com.

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen VinQuotidien en de klant, die de diensten en goederen van VinQuotidien bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

VinQuotidien onderschrijft de gedragscodes van de EU zoals bepaald in de:

RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT van 25 oktober 2011.
Deze richtlijnen kunnen bekomen worden via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:NL:PDF Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing

 1. als de levering van diensten begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen
 2. voor goederen op maat van de klant, voor goederen die een persoonlijk karakter hebben of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
 3. audio-en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken door de consument
 4. levering van dagvbladen, tijdschriften en magazines
 5. diensten voor weddenschappen en loterijen
 6. levensmiddelen of dranken of andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
 7. Formulier herroeping

Levering
Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan Vinquotidien.com zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

Leveringstermijnen
De leveringstermijnen vermeld op www.Vinquotidien.com zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klantt zijn bestelling heeft geplaatst op Vinquotidien.com.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van Vinquotidien.com, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Prijzen
De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW.

De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten.

De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op Vinquotidien.com.

Betaling
Betalingen gebeuren vooraf aan de levering.

Indien de factuur niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen nà het versturen van de ingebrekstelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR.

Aansprakelijkheid
Vinquotidien.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz

Indien mogelijk zal Vinquotidien.com de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van Vinquotidien.com te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.

De aansprakelijkheid van Vinquotidien.com is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

Klachten
Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van Vinquotidien.com beperkt zijn tot herstelling of omruiling. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Vinquotidien.com bevoegd.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering VinQuotidien hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Alle geleverde wijnen vallen onder de VinQuotidien-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door VinQuotidien, onder de volgende voorwaarden:

 1. de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (info@vinquotidien.com)
 2. enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie

Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door VinQuotidien teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan VinQuotidien heeft verricht.

Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht
VinQuotidien is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat VinQuotidien niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

GedragsCode BeCommerce
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr Namaak Preventie

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

© Legal Online